Toetsing & beoordeling

Toetsing

Alle vakken nemen een aantal toetsen af. Deze toetsen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld repetities, schriftelijke overhoringen of luistertoetsen. Daarnaast maken leerlingen werkstukken, boekverslagen, en dergelijke, die als toets meetellen voor het rapportcijfer.

De resultaten van de toetsen zijn van belang om een oordeel te kunnen geven over de mogelijkheden van de leerlingen.

De regels voor toetsing zijn:

  • Per vak mogen er maximaal 8 toetsen/schoolexamens per jaar worden afgenomen.
  • Er zijn drie toetsweken per jaar (nov-mrt-juni).
  • Voor de examenklassen is er in januari een week van mondelingen/practica en luistertoetsen.

Door het bepalen van vaste toetsmomenten tijdens het schooljaar en het beperken van het aantal toetsen per jaar, zijn leerlingen in staat hun werk zelfstandig te plannen en kan er meer uitleg plaatsvinden tijdens de les. De nadruk komt hiermee te liggen op het persoonlijke leerproces, op kennis en vaardigheden.

Cijferrapportage

Om de leerlingen en hun ouders/verzorgers op de hoogte te houden van de vorderingen en cijfers, worden in Magister de resultaten goed bijgehouden. De ouders/ verzorgers en de leerlingen zijn in het bezit van een persoonlijke inlogcode.

Voor de bovenbouwklassen zijn de normen in het PTA van het leerjaar opgenomen. Via Magister is de cijfervoortgang te zien. Alle leerlingen krijgen een eindrapport; de leerlingen uit de bovenbouw ontvangen een examenoverzicht.

Determinatieproces

Het bepalen of een leerling in het juiste onderwijstraject zit en welk niveau het beste bij hem of haar past, noemen wij het determinatieproces. In elke brugklas besteden we veel aandacht aan goede begeleiding. Naast het begeleiden van de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs en het vormen van een gezellige en fijne groep, is er duidelijk aandacht voor werkhouding en studievaardigheden. Verder gaan we in op persoonsvorming door het lesprogramma Leefstijl.

In de (kans)klassen wordt les gegeven op het hoogste niveau. De leerlingen krijgen dubbele cijfers.

Wij zijn van mening dat contact met ouders van leerlingen zeer belangrijk is. Naast ouderavonden en gespreksavonden na een periode, zijn er diverse momenten waarop dit contact mogelijk is. Wij stellen het op prijs als ouders hun betrokkenheid met school laten blijken. De mentoren en vakdocenten nemen contact op met ouders als hier reden toe bestaat.

Afwezig bij toetsen

Voor leerlingen die afwezig zijn bij toetsen met een geldige reden wordt -tijdelijk– inh.* genoteerd. Leerlingen moeten zelf het initiatief nemen om toetsen in te halen door contact op te nemen met de docent.
(Dit geldt niet voor schoolexamens in de bovenbouw).

Totdat de toets is ingehaald, staat er inh.* * inhalen.

Bevorderingsnormen

Voor elk leerjaar bestaan er bevorderingsnormen. Dat zijn heldere regels die in samenwerking met de MR ieder jaar worden vastgesteld. De actuele bevorderingsnormen worden ieder schooljaar gepubliceerd op de website.