Welkom

Welkom op het VeenLanden College, een middelbare school voor mavo, havo en atheneum in De Ronde Venen. Wij zijn een school met goede onderwijsresultaten. De school heeft twee locaties in De Ronde Venen: in Mijdrecht en in Vinkeveen.

Leren en persoonlijke groei gaan het beste in een veilig klimaat. Ons onderwijs is erop gericht de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen van leerlingen te vergroten. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen binnen onze school zich geaccepteerd weten. Binnen ons onderwijs stimuleren we de talentontwikkeling, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerling. Het digitale onderwijs draagt bij aan de digitale vaardigheden van leerlingen en het gepersonaliseerde leren.

Cedergroep

Samen met het Hermann Wesselink College, Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert, Hervormd Lyceum Zuid,  Hervormd Lyceum West en Panta Rhei vormt het VeenLanden College, de Cedergroep. Zes scholen die onder één bestuur samenwerken.

Het bestuur van de stichting Ceder vormt het bevoegd gezag van de school en de formele verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van de stichting.

ROSA (Regionale Opleidingsschool 
Amstelland)

In de regio Amstelland is de samenwerking van de diverse individuele scholen met de opleidingsinstituten de afgelopen jaren op verschillende manieren vormgegeven. Deze samenwerking heeft geleid tot het ontstaan van de Regionale OpleidingsSchool Amstelland, onder de naam ROSA. Net als alle andere Cederscholen is het VeenLanden College een opleidingsschool.

Door het opleiden binnen de school worden de lerarenopleidingen, de professionele ontwikkeling van de opleiders (docenten), de schoolontwikkeling en het personeelsbeleid met elkaar verbonden.

Voor de dagelijkse praktijk op het VeenLanden College betekent dit dat er per schooljaar rond de 40 docenten in opleiding werkzaam zijn op school.

Schoolleiding

Het bestuur van de Cedergroep brengt zaken op het gebied van personeel, beheer, financiën, onderwijs en begeleiding onder bij de schoolleiding van de scholen.
Op het VeenLanden College zijn deze beleidsgebieden ondergebracht bij de leden van de directie van het VeenLanden College. De directie bestaat uit:

  • de heer H.J.M. Ligthart, rector (algemene zaken, financiën, facilitair, externe betrekkingen)
  • de heer M. Huisman, conrector (personeel en organisatie)
  • mevrouw A.M.G. Schutte , conrector (onderwijs en leerlingenzaken)

Schoolorganisatie

Teams en teamleiders

Het VeenLanden College zet in op doorlopende leerlijnen. Door de wijze waarop de teams zijn ingedeeld, kunnen docenten samen met mentoren en coaches meer verantwoordelijk zijn voor een leerjaar.

Op de kennismakingsavond aan het begin van het nieuwe schooljaar kunt u met de mentor van uw kind kennismaken. Daarnaast kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met de vakdocenten. Er is een mentoruur waarin gewerkt wordt met de methode ‘Leefstijl” (zie elders in deze gids) en in de 2e klas mavo en 3e klas mavo, havo en atheneum zijn er lessen loopbaanoriëntatie. In de bovenbouw van het atheneum kiezen leerlingen hun eigen mentor.

Teamleider Vinkeveen

Teamleider:
Alle leerjaren

mevrouw M.M.A.W. Hoohenkerk

TEAMLEIDERS Mijdrecht

Teamleider:

mavo 1 t/m 4
combi mavo/havo 1

de heer E. Hoogstad

havo | atheneum 1,2,3
havo/atheneum 1
met ondersteuning van

mevrouw S. Ungerer

mevrouw M.J.E. van den Hoven

havo 4, 5
met ondersteuning van

de heer A.P.M. van den Berg
mevrouw W. Kuyt

atheneum 4, 5, 6

de heer A.P.M. van den Berg

met ondersteuning vanmevrouw M. van Roosendaal

De directie vormt samen met de teamleiders de schoolleiding. Contact- en adresgegevens treft u hieronder aan bij namen en adressen. De contactgegevens van mentoren en vakdocenten vindt u bij medewerkers.

Mentor | coach

Elke klas heeft een mentor of coach (Vinkeveen) en iedere leerling maakt deel uit van een klas. De rol van de coach in Vinkeveen wordt elders uitgelegd, maar deze heeft ook de mentortaken. De mentor is de begeleider van zijn of haar klas en is nauw betrokken bij de introductie van de leerlingen in de nieuwe school/klas, volgt hun wel en wee, verzorgt het mentoruur, volgt het verloop van de studie en informeert de ouders bij onverwachte ontwikkelingen. Voor de ouders is de mentor de eerste contactpersoon met de school.
Op de kennismakingsavond aan het begin van het nieuwe schooljaar kunt u met de mentor of persoonlijke coach (Vinkeveen) van uw kind kennismaken. Daarnaast kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met de vakdocenten.
Er is een mentoruur waarin gewerkt wordt met de methode ‘Leefstijl” (zie elders in deze gids) en in de 2e klas mavo en 3e klas mavo, havo en atheneum zijn er lessen loopbaan- oriëntatie.
In de bovenbouw van het atheneum kiezen leerlingen hun eigen mentor.

Contact

De school communiceert met de ouders/verzorgers via e- mail. Het is daarom van belang dat het e-mailadres in Magister juist is. Algemene brieven die via de e-mail aan ouders/verzorgers worden verstuurd, zijn ook enige tijd te raadplegen op de website www.veenlandencollege.nl bij ‘ouders’.

Op sociale media en de website worden regelmatig nieuwsberichten geplaatst over bijzondere zaken die op school plaatsvinden.
Namen en adressen

Directie

Huisman, M. dhr.
conrector personeel & organisatie

02 97 28 34 59

Schutte, A.M.G., mw.
conrector onderwijs

02 97 28 34 59

Ligthart, H.J.M. dhr.
rector

02 97 28 34 59

Teamleiders mijdrecht

Ungerer, S. mw.
teamleider havo/atheneum 1-2-3 Mijdrecht
Hoogstad, E. dhr.
teamleider mavo 1-2-3-4 | combi m-h 1 Mijdrecht
Berg, A.P.M. van den dhr.
teamleider atheneum 4-5-6
teamleider havo 4-5 Mijdrecht

ondersteuning Mijdrecht

Kuyt, W. mw.
ondersteunend teamleider atheneum 4-5-6
ondersteunend teamleider havo 4-5 Mijdrecht
Hoven-Moesman, M.J.E. van den mw.
ondersteunend teamleider havo/atheneum 1-2-3 Mijdrecht
Roosendaal, M.N.J. van mw.

Teamleider vinkeveen

Hoohenkerk, M.M.A.W. mw.
teamleider locatie Vinkeveen

Decanen

Sande, van de R.A.H. mw.
decaan 2e fase Mijdrecht en Vinkeveen
Kroon, J.A. dhr.
decaan mavo Mijdrecht en Vinkeveen

Examensecretarissen

Ruitenbeek, H.M. van de mw.
examensecretaris mavo Mijdrecht en Vinkeveen
Tieman, R. dhr.
examensecretaris havo en atheneum Mijdrecht
Riel, J.T.P. van dhr.

Leerlingbegeleiders Mijdrecht

Berg, J.H. van den dhr.
leerlingbegeleider locatie Mijdrecht
Thomassen, W.F. mw.

Leerlingbegeleider Vinkeveen

Doorn, S. van mw.
leerlingbegeleider locatie Vinkeveen

Anti-pestcoördinatoren

Hijdra, M. dhr.

Contactpersonen intern

Punt, D. dhr
contactpersoon intern

Zorgteam

Kok, J.M. mw.
zorgcoördinator
Meeuwissen, D. mw.
zorgcoördinator

Medezeggenschapsraad

E-mail: mr@hetvlc.nl

Ouderraad

E-mail: ouderraad@hetvlc.nl 

VEENLANDEN COLLEGE

Locatie Mijdrecht
Diamant 9
3641 XR Mijdrecht
www.veenlandencollege.nl
T 02 97 28 34 59
E info@hetvlc.nl

VEENLANDEN COLLEGE

Locatie Vinkeveen
Bonkestekersweg 1
3645 KZ Vinkeveen
www.veenlandencollege.nl
T 02 97 26 15 14
E info@hetvlc.nl

Beide locaties zijn via fietspaden vanuit alle richtingen uitstekend te bereiken.

Voor wat betreft het openbaar vervoer: kijk voor actuele informatie op www.9292ov.nl

Belangrijke adressen

Cedergroep

Stichting Ceder
De Cuserstraat 1
1081 CK  Amsterdam
T: 020 54546910

GEMEENTE DE RONDE VENEN

Gemeentehuis De Ronde Venen
Postbus 250
3641 AG Mijdrecht
Croonstadtlaan 111
3641 AL Mijdrecht
T: 02 97 29 16 16
www.derondevenen.nl

GGD regio Utrecht

Mevrouw A. Makran
jeugdarts
T: 03 34 60 00 46 | 06 47 83 63 62

Mevrouw L. Holwerda
jeugdverpleegkundige
T: 03 34 60 00 46 | 06 12 43 15 60

inspectie van onderwijs

Toezicht VO
Postbus 2730. 3500 GS Utrecht
Park Voorn 4, 3544 AC  Utrecht
www.onderwijsinspectie.nl
T: 08 86 69 60 60

regionaal bureau leerplicht

Postbus 45 | 3440 AA Woerden
Blekerijlaan 4 | 3447 GR  Woerden
T: 03 48 42 87 80E rblutrechtnoordwest@woerden.nl
Mevrouw M. Rouw
T: 06 2572 3642
E: rouw.m@woerden.nl

Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West

De heer B. de Waal, directeur

Postbus 2060, 3440 DB Woerden
Houttuinlaan 4, 3447 GM Woerden
www.swvvo-ruw.nl
E: info@swvvo-ruw.nl


Centrum voor Jeugd en Gezin De Ronde Venen

Enkele bezoekadressen:
Hoofdweg 1 3641 PN Mijdrecht
Scholeksterlaan 2 3645 KC Vinkeveen
Kerkgaarde 3 1391 MB Abcoude www.cjgderondevenen.nl

Vertrouwenspersonen, extern

Voor leerlingen en ouders:
Mevrouw Ingrid van Wezel
T: 06 5532 6539
E: ivanwezel@chello.nl

Voor medewerkers:
Mevrouw Pepita David
T: 06 3434 8288
E: p.david@planet.nl