Kwaliteitszorg & klachtenregeling

Scholen op de Kaart

Het VeenLanden College heeft beleid ontwikkeld waarmee de kwaliteit van het onderwijs en van de organisatie gemeten en verbeterd kunnen worden.

Met behulp van het monitoren van de resultaten en opbrengsten, tevredenheidonderzoeken van ouders en leerlingen, intervisie en collegiale visitatie proberen wij een professionele cultuur te bereiken, waarin de zorg voor kwaliteit vanzelfsprekend is. Het VeenLanden College zet ook flink in op scholing en ontwikkeling van het personeel.

Op de website Vensters voor Verantwoording (www.scholenopdekaart.nl) vindt u uitgebreide informatie over de resultaten van het VeenLanden College.

Hier worden belangstellenden geïnformeerd over prestaties en andere aspecten van de school.

Het biedt ook de mogelijkheid om onze schoolresultaten met die van andere scholen te vergelijken (benchmarking). Verticale verantwoording (o.a. aan de inspectie) en horizontale verantwoording (o.a. aan de ouders, basisscholen, gemeente) worden met elkaar verbonden.

Cyclus kwaliteitszorg

De school heeft een eigen cyclus van kwaliteitszorg. Deze is gebaseerd op drie uitgangspunten.
Ten eerste worden resultaten van groepen leerlingen gevolgd, zowel per vak als op basis van trends door de jaren heen.

Ten tweede worden er regelmatig enquêtes afgenomen. Doelgroepen zijn zowel leerlingen, ouders, als medewerkers. Uitkomsten van deze enquêtes worden besproken binnen de organisatie en met de ouderraad.

Ten derde is er een systeem van sectievisitaties. Het is een periodiek gesprek over resultaten, ontwikkelingen, samenwerking, scholing en andere kwaliteitsaspecten met de verschillende vaksecties. Onderdeel van de visitatie is een tweejaarlijkse zelfevaluatie van de sectie, en eens in de vier jaar laat het VLC zich visiteren door andere scholen naar aanleiding van zelfevaluatie en ontwikkelvragen.

Examenresultaten 2018, 2019 en 2020, 2021

Schooljaar20182019202020212022

mavo Mijdrecht

92%95%99%98%86%
mavo Vinkeveen97%98%100%100%100%
havo94%90%97%92%94%
atheneum95%92%100%94%92%

Contactpersoon

De contactpersoon van de school kan u behulpzaam zijn bij het vinden van de door u gewenste route om uw klacht weg te nemen. De contactpersoon van onze school is de heer Dirk Punt en mevrouw A. Fischer.

Punt, D. dhr
contactpersoon intern
Fischer, A. mw.

Klachten

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. In dit contact kunnen meningsverschillen, problemen en klachten ontstaan. Meestal worden deze in onderling overleg opgelost.
Wanneer u een meningsverschil of probleem (klacht) heeft, bespreekt u dit in principe met degene tegen wie uw klacht zich richt. Eerste aanspreekpunt binnen de school is de mentor van uw zoon/dochter, gevolgd door de teamleider van de afdeling en daarna de conrector onderwijs mevrouw A.M.G. Schutte.
Komt u er dan niet uit, dan kunt u een gesprek met de rector, de heer H. Ligthart aanvragen. In de meeste gevallen zal een gesprek leiden tot een oplossing.
Mocht de uitkomst toch niet bevredigend zijn, dan kunt u contact opnemen met de bestuurder.
Via de website van de Cedergroep www.cedergroep.nl. is het klachtenreglement te downloaden.

Schutte, A.M.G., mw.
conrector onderwijs

02 97 28 34 59

Ligthart, H.J.M. dhr.
rector

02 97 28 34 59

Landelijke klachtencommissie

Soms is een meningsverschil, een probleem van dien aard, dat u uw klacht wil voorleggen aan een onafhankelijke beoordelaar. Die mogelijkheid heeft u.

De Cederscholen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van de Stichting Geschillen Commissie bijzonder Onderwijs (GCBO) Postbus 82324 2508 EH Den Haag.
T: 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
E: info@gcbo.nl

Een klacht kan rechtstreeks schriftelijk bij de GCBO worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u behulpzaam zijn bij het opstellen van de klacht als u dat wenst. Onze externe vertrouwenspersonen zijn:

voor leerlingen en ouders:

mevrouw Ingrid van Wezel
T: 06-55326539
E: ivanwezel@chello.nl

Voor medewerkers:

mevrouw Pepita David
T: 06-34348288
E: p.david@planet.nl

Onderwijsresultaten Mijdrecht en Vinkeveen

2021

Vanwege de coronacrisis besloot de inspectie de resultaten in het schooljaar 2021/2022 niet te beoordelen. Vanaf schooljaar 2022/2023 gaan zij dit wel weer doen.
Voor meer informatie Beoordeling leerresultaten voortgezet onderwijs schooljaar 2022/2023 | Onderwijsresultatenmodel voortgezet onderwijs | Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl)

resultaten
Onderwijsresultaten Mijdrecht En Vinkeveen