Inspraak en meedenken

Medezeggenschapsraad (MR)

Het VeenLanden College kent een open overlegstructuur. Onderwijskundige zaken worden in de teams en secties besproken. De formele afhandeling van onderwijskundige en organisatorische zaken vindt plaats in overleg met de medezeggenschapsraad. Naast dit schoolorganisatorische overleg vindt er regelmatig overleg plaats met de ouderraad.

De medezeggenschapsraad is één raad voor beide locaties. De raad is samengesteld uit alle geledingen van de school: personeel, ouders/verzorgers en leerlingen van beide locaties.

De raad vergadert zes keer per jaar over voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag van de school. De raad heeft advies- of instemmingsrecht over een aantal zaken die in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) duidelijk omschreven is. Het reglement MR VeenLanden College staat op de website. Op de website kunt u tevens de actuele samenstelling van de raad vinden. De MR heeft ook een eigen e-mailadres: mr@hetvlc.nl.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De school maakt deel uit van de Stichting Ceder Groep. Daarmee zijn een aantal bevoegdheden op centraal niveau gelegd en heeft Stichting Ceder een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Het VeenLanden College heeft een afgevaardigde binnen de GMR.

Oudercontacten

In de eerste maand van de nieuwe cursus wordt per leerjaar of afdeling een informatieavond voor ouders gehouden waarin het verloop van het schooljaar wordt uiteengezet. Daardoor zijn ouders/verzorgers op de hoogte van wat zich op school afspeelt.
Tweemaal per jaar worden ouders/verzorgers in de gelegenheid gesteld met vakdocenten te spreken over de vorderingen van hun kind.

Ouderraad (OR)

De ouderraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en verzorgers van VeenLanden College leerlingen. Zij houdt contact met de schoolleiding over alle mogelijke zaken die voor leerlingen en hun ouders/verzorgers van belang zijn. De ouderraad bestaat uit maximaal tien leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. De ouderraad wil een goede afspiegeling zijn van en voor de ouders van alle leerlingen (locaties, afdelingen en klassen).

Er wordt ongeveer zes keer per jaar vergaderd met de rector en/of schoolleiding en elk jaar organiseert de ouderraad een thema-avond over een actueel onderwerp. Daarnaast bevordert de ouderraad de betrokkenheid van de ouders/ verzorgers bij de school. De ouderraad is met twee tot drie leden vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Tevens heeft de ouderraad een rol tijdens de introductie- en open avonden van de school.

De ouderraad zoekt regelmatig nieuwe leden en staat open voor uw inbreng. Hiervoor kunt u e-mailen naar ouderraad@hetvlc.nl.

Leerlingbespreking

In de brugklas en in de derde klas van locatie Mijdrecht starten we dit schooljaar met een andere invulling van de spreekavond van ouders met vakdocenten. De leerling krijgt hierbij een actieve rol, zodat er met in plaats van over de leerling wordt gecommuniceerd. In het kort komt het erop neer dat vakdocenten digitaal feedback geven, waarna de leerling in een driehoeksgesprek met ouders en mentor zijn/haar actieplan bespreekt.

Klankbordgroepen

Het VeenLanden College kent de volgende klankbordgroepen:

  • klankbordgroep ouders/verzorgers onderbouw;
  • klankbordgroepen leerlingen onderbouw en bovenbouw;

Klankbordgroep ouders

De klankbordgroep ouders is onderverdeeld per leerjaar: klas 1, 2 en 3. Het doel is om ouders feedback te vragen over het functioneren van de school. Welke zaken gaan goed, wat kan er verbeterd worden, welke verwachtingen zijn er ten aanzien van de school?

Er zijn 2 bijeenkomsten per jaar. Aan het begin van het schooljaar worden op de voorlichtingsbijeenkomsten ouders geworven voor de nieuwe klas 1 klankbordgroep.

Wij streven ernaar één ouder per klas in de klankbordgroep te laten plaatsnemen.

Het is gebruikelijk dat de klankbordgroep meegroeit naar de volgende leerjaren. Sommige ouders voltooien de volledige cyclus van drie jaar.

Leerlingarena

In de leerlingenarena zit een afvaardiging van leerlingen in een kring. Daaromheen zit onderwijzend personeel. De leerlingen spreken onder begeleiding van een gespreksleider over het onderwijs in al zijn facetten: didactiek, pedagogiek en organisatie. Het personeel mag alleen maar luisteren en niet een eigen mening laten blijken.

Het is de bedoeling dat de uitkomsten van een leerlingarena als vliegwiel dient voor verbeteringen.

Zo is er dit schooljaar bij de afdeling atheneum bovenbouw gekozen voor een persoonlijk mentoraat, waarbij de leerling zijn voorkeur kon aangeven voor persoonlijke mentor