Regels & afspraken

Gedrag en respect

Van elke leerling verwachten we inzet en motivatie. Van belang is dat een leerling inziet wat de gevolgen zijn van zijn gedrag. Ons onderwijs is slechts een onderdeel van de weg die een leerling aflegt naar volwassenheid. Volwassen zijn, betekent zelfstandig kunnen zijn, met zicht op verantwoordelijkheid jegens anderen. Deze eigenschappen zijn belangrijk om later in de maatschappij te kunnen functioneren. Gedurende de schooltijd wordt daar aandacht aan besteed. Heel belangrijk hierbij is: het kunnen maken van keuzes en zicht hebben op de gevolgen hiervan voor jezelf en anderen. In alle vakken zullen deze eigenschappen bevorderd moeten worden. We verwachten van onze leerlingen en van onszelf respect en fatsoen. Respect voor een ander: je aanvaardt een anders zoals hij is en respecteert zijn geloof, zijn achtergrond en zijn manier van leven. Respect betekent niet dat je tegen iemand opziet of iemand als voorbeeld neemt, maar dat je aanvaardt dat iemand anders is dan jij bent. De belangrijkste schoolregel is dan ook dat we respect hebben voor elkaar en voor elkaars eigendommen. Als je moedwillig iemand lichamelijk of geestelijk op enige wijze schade berokkent, andermans eigendommen ontvreemdt of aan iemands eigendommen schade toebrengt, zal door de schoolleiding een passende maatregel worden genomen. In het algemeen geldt dat als je je niet houdt aan de schoolafspraken de schoolleiding maatregelen zal opleggen.

Regels en afspraken
Schoolafspraken

Lesuitval en opvang

Door bijvoorbeeld ziekte van docenten kunnen lessen uitvallen. De school kent een systeem van invaldocenten. Bij langdurige ziekteperiodes wordt naar een interne oplossing gezocht én wordt zo snel mogelijk een sollicitatieprocedure gestart om een vervang(st)er aan te stellen. Als door ziekte van docenten tussenuren ontstaan, die niet kunnen worden opgevangen, dan blijven de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar op school. In Mijdrecht kunnen zij opgevangen worden in het Open Leercentrum, wanneer er geen invaldocent beschikbaar is. Het karakter van het gepersonaliseerde onderwijs in Vinkeveen maakt dat de leerlingen de vrijgevallen tijd kunnen besteden aan keuzeworkshoptijd. Leerlingen uit de bovenbouw kunnen hun tussenuren naar eigen keuze doorbrengen. Uiteraard kunnen zij plaatsnemen in een werkruimte of in de aula.

Regeling ziekmelding en absentie

Op het VeenLanden College hechten wij grote waarden aan de aanwezigheid van de leerlingen op school. Correcte registratie van de aan/afwezigheid van de leerlingen zorgt voor een kloppend overzicht voor school en ouders/ verzorgers. Het is belangrijk dat afmeldingen ruim van te voren door gegeven worden.

Telefonisch afmelden
U kunt uw zoon/dochter telefonisch afmelden, door te bellen naar school vanaf 07:45 uur. Voor een medische afspraak is telefonisch afmelden de enige manier. Telefoon locatie Mijdrecht: 0297-283459 en telefoon locatie Vinkeveen: 0297-261514.

Verlof en verzuim


Ziek naar huis

Als een leerling tijdens schooltijd ziek wordt, dan meldt hij/zij zich af bij de conciërges. De conciërges zoeken dan telefonisch contact met de ouders/verzorgers, voordat de leerling naar huis mag. Krijgen de conciërges geen contact dan gaat de leerling naar huis en vragen we de ouders om de ziekmelding telefonisch te bevestigen door contact op te nemen met de conciërges.

Bijzonder verlof

Extra verlof mag alleen worden toegekend als er sprake is van gewichtige omstandigheden of aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers. Voor toestemming van extra verlof geldt het volgende:

 • Hieronder staat omschreven wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden en voorbeelden wanneer het extra verlof niet wordt verleend.
 • Tot en met 10 (werk)dagen beslist de teamleider van de afdeling. Aanvragen voor meer dan 10 (werk)dagen worden naar de leerplichtambtenaar doorgestuurd.
 • Hieronder staat tevens het formulier Extra Verlof, dat ingevuld kan worden ingeleverd bij de teamleider.

Wanneer ouders/verzorgers de leerling zonder toestemming laten verzuimen, dan is dit luxe verzuim. Dit valt onder ongeoorloofd verzuim. Ouders kunnen het protocol leerplicht raadplegen via de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Verzoek Om Extra Verlof Formulier
Voorbeelden Van Gewichtige Omstandigheden Extra Verlof

PROCEDURE TE LAAT KOMEN

Leerlingen die te laat komen, halen deze tijd in wanneer ze hiertoe opdracht krijgen. Bij herhaald te laat komen, volgen er andere maatregelen. Hierover worden ouders op de hoogte gebracht. In onderstaande gevallen krijgt u bericht:

 • Drie keer te laat: : leerling meldt zich een week lang om 8.00 uur bij de conciërge.
 • Zes keer te laat: leerling meldt zich een week lang om 8.00 uur bij de conciërge.
  Er volgt mogelijk een melding bij de leerplichtambtenaar ter preventie.
 • Negen keer te laat: : leerling meldt zich een week lang om 8.00 uur bij de conciërge. Er wordt een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt contact op met de ouders en leerling.
 • Twaalf keer te laat: leerling meldt zich een week lang om 8.00 uur bij de conciërge. Er wordt een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar, die beslist of er een sanctie wordt opgelegd.

Leerplicht op het VeenLanden College

Op het VeenLanden College werken wij samen met de leerplichtambtenaar mevrouw M. Rouw van het Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht N-W.  Zij voert regelmatig gesprekken op school met leerlingen die te vaak lessen verzuimen. De gesprekken hebben in eerste instantie een preventief karakter. De leerplichtambtenaar kan een leerling tijdens schooluren voor een gesprek uitnodigen. Houdt het verzuim aan, dan zal het preventieve gesprek worden omgezet in een verzuimgesprek. Voor meer informatie kunt u terecht op de website https://rblutrechtnoordwest.nl.

Brugfunctionaris verzuim

De brugfunctionaris is er voor de leerling en ouders en zorgt voor laagdrempelig contact middels een huisbezoek. Hij/zij gaat in gesprek vanuit belangstelling om in kaart te brengen waar de belemmering voor schoolgang ligt. Het doel hiervan is om in samenspraak met ouders en leerling tot een passende oplossing te komen om de afwezigheid tegen te gaan.

Verwijderingsprocedure

Leerlingen worden uit de les verwijderd bij ernstig, niet in de les te corrigeren wangedrag. In de bijlagen vindt u onze verwijderingsprocedure, waarin u informatie kunt vinden over schorsing en verwijdering op het VeenLanden College en de wettelijke bepalingen daarvan. Hierin wordt ook ingegaan op het verwijderen van een leerling omdat de school niet kan ingaan op de zorgbehoefte van de leerling.

Protocollen
Verwijderprotocol

Schade en verzekering

De school heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten.

Ongevallenverzekering

Op grond van de ongevallenverzekering zijn de leerlingen verzekerd. Deze verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot overlijden of blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkenen geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade valt niet onder de dekking; als bijvoorbeeld tijdens de gymles een bril door een bal wordt beschadigd, wordt deze niet door school vergoed. 

De ongevallenverzekering kent de volgende verzekerde bedragen:

• € 12.500,00 per persoon in geval van overlijden.
• € 60.000,00 maximaal per persoon in geval van blijvende invaliditeit.
• € 3.000,00 maximaal per persoon voor geneeskundige kosten.
• € 3.000,00 maximaal voor tandheelkundige kosten.
• € 1.500,00 maximaal per persoon bij agressie en geweld.*
• € 100,00 maximaal voor reiskosten t.b.v. ouders/verzorgers (€0,19/km).
• € 10.00,00 maximaal voor traumahulplijn.

*Indien de daaruit voortvloeiende schade het rechtstreeks gevolg is van de werkzaamheden welke verzekerde uit hoofde van zijn/haar functie verricht.

Deze verzekering is van kracht gedurende de schooltijden evenals tijdens het gaan en komen van de scholen, en wel vanaf een uur voor de aanvang tot een uur na het verlaten van de school. Bovendien is deze verzekering van kracht gedurende excursies, schoolreizen en werkweken, die onder leiding staan van de school. In principe vallen alle door de school geïnitieerde activiteiten onder de dekking van de verzekering.

Indien onverhoopt een leerling een ongeval mocht overkomen, moet dit onmiddellijk aan de administratie van de school worden medegedeeld. De leerling ontvangt dan een schadeaangifteformulier dat na invulling en ondertekening onmiddellijk moet worden ingeleverd bij de administratie.

Wanneer kan er gebruik worden gemaakt van de traumahulplijn?

• Overlijden na een ongeval.
• Bij blijvende invaliditeit van 50 % of meer nadat een ongeval heeft plaatsgevonden.

  Diefstal

  Elke leerling heeft een kluis waarin waardevolle spullen opgeborgen kunnen worden. De school is niet aansprakelijk voor ontvreemding of schade aan mobiele telefoons, kleding, fietsen, bromfietsen, scooters, bromfietshelmen of ander materiaal. De gevolgen van het verlies van het pasje of kluissleutel zijn voor rekening van de betreffende leerling en zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers. Het is verstandig om eigendommen zoveel mogelijk te merken.

  Aansprakelijkheid

  Voor personeel, vrijwilligers en ouders die aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school min of meer verband houdende activiteiten deelnemen heeft de school een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Verzekerd is de aansprakelijkheid voor door derden geleden schade in verband met handelen of nalaten in de verzekerde hoedanigheid, zulks met inachtneming van de in de polis van toepassing verklaarde voorwaarden en rubrieken. Opzet is uitgesloten van de dekking.

  Eigendommen van de leerlingen

  De school stelt zich niet aansprakelijk voor zoekraken, beschadiging of diefstal van eigendommen van de leerlingen, ook niet uit kluisjes.

  Nota bene

  Schade die door onrechtmatig handelen van een leerling wordt veroorzaakt, valt onder de eigen verantwoordelijkheid van die leerling (of die van de ouders als de leerling jonger dan 14 jaar is). In geval van schade zal dan aanspraak moeten worden gemaakt op de particuliere verzekering van de betreffende leerling/ouders.

  AVG (privacywetgeving)

  Wij verwerken persoonsgegevens van onze leerlingen. Wij vinden een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en zijn ons bewust van de privacywetgeving. In deze privacy toelichting leggen wij graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.

  Protocollen
  Privacybeleid Ceder
  Protocollen
  Privacystatement Website

  Waarom verwerken wij gegevens van onze leerlingen?

  De schoolleiding van VeenLanden College verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school, om de studievoortgang bij te houden en om uw kind in staat te stellen een diploma te halen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.

  Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/ of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven. (Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal).

  Welke gegevens verwerken wij?

  Wij verwerken diverse soorten gegevens van uw kind, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Als u weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven bij het VeenLanden College. Een beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken is hieronder opgenomen.

  Categorieën persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Contactgegevens onderverdeeld in de volledige set: 
  naam, voornaam, e-mail, opleiding; geboortedatum, geslacht; overige contactgegevens te weten: adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel andere voor communicatie benodigde gegevens, alsmede ook een bankrekeningnummer voor het afhandelen van betalingen.

  • Leerlingnummer, nationaliteit en geboorteplaats, contactgegevens ouders/verzorgers.

  Medische gegevens (op eigen verzoek/vrijwillig): 
  gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen.

  Godsdienst (op eigen verzoek/vrijwillig):
  gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die noodzakelijk zijn voor het te volgen onderwijs.

  Studievoortgang:
  gegevens die betrekking hebben op het verloop van het onderwijs en de behaalde studieresultaten.

  Onderwijsorganisatie:
  gegevens met het oog op het organiseren van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen; hieronder vallen ook lesroosters, boekenlijsten, schoolpasjes en dergelijke.

  Financiën:
  gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen. Hiervoor hebben wij o.a. een bankrekeningnummer nodig.

  Beeldmateriaal:
  foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van het VeenLanden College. Voor het gebruik van beeldmateriaal wordt toestemming gevraagd. Dit is mogelijk via Magister. Deze toestemming is ook weer in te trekken, maar niet voor reeds gebruikt materiaal. Uitzondering hierop betreft de social media. Het VeenLanden College verwijdert direct foto’s van leerlingen op social media indien daarom wordt verzocht door betrokken leerling of ouders/verzorgers. Om reden van privacy houden wij het gebruikte beeldmateriaal anoniem. Ook vindt er vooraf een grondige screening plaats welke plaatjes opgenomen worden in verband met toestemming gebruik. Wij vinden het belangrijk dat foto’s van leerlingen en docenten in hun (werk)omgeving recht doen aan de betrokkenen en een goede weergave is van de sfeer op school. Pasfoto’s van leerlingen worden alleen gebruikt voor identificatie en als aanvulling op het dossier.

  Leerlingenstatuut

  De leerlingenraad werkt momenteel - in samenwerking met de MR - aan een nieuw statuut. Het verouderde leerlingenstatuut kunt u hieronder vinden.

  algemene zaken
  Leerlingstatuut