Begeleiding en zorg

Voor verreweg de meeste leerlingen verloopt de tijd op school zonder problemen en met goede resultaten. School is op de eerste plaats een leergemeenschap, maar school speelt ook een rol om leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomstig functioneren binnen de maatschappij. Daarnaast hebben leerlingen soms (extra) begeleiding nodig om een diploma te kunnen behalen.
Onder begeleiding wordt verstaan: het scheppen van voorwaarden en ondernemen van activiteiten die erop gericht zijn dat leerlingen, zowel individueel als in groepsverband, optimaal functioneren binnen het aanbod van de school.

Passend Onderwijs

Passend onderwijs is onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling van de leerling, de mogelijkheden van het personeel en de wensen van de ouders. Dit betekent dat de docenten vanuit hun ervaring en expertise meedenken over de onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben heeft het VeenLanden College een aantal maatregelen getroffen.

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.veenlandencollege.nl of op de website van het samenwerkingsverband www.swvvo-ruw.nl.

Samenwerkingsverband VO regio Utrecht West (SWVVO-RUW)

Goed onderwijs draait om ondersteuning. Het SWVVO-RUW vormt het kloppende hart van passend onderwijs. Het samenwerkingsverband werkt aan duurzame oplossingen voor kwetsbare leerlingen, zodat zij hun ambities kunnen realiseren.

Missie en visie

Het Samenwerkingsverband VO regio Utrecht West garandeert voor iedere leerling een passende plek. Zij willen leerlingen onderwijs bieden dat zo dicht mogelijk bij huis is. Door samen te werken, zonder verlies van autonomie van de scholen, streven zij naar een goed functionerende organisatie die efficiënt werkt en waar aandacht en ruimte is voor elkaar. Ze hebben de benodigde expertise voor onze leerlingen in huis en waar nodig beschikken ze over specifieke expertise van buitenaf.

Doelstellingen

Het samenwerkingsverband heeft als doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren, zodat leerlingen zich ononderbroken kunnen blijven ontwikkelen. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen een zo passend mogelijke plek.

Om deze doelstelling te realiseren en daarnaast te voorzien in de wet passend onderwijs, bouwt het samenwerkingsverband aan de basis, maar ook aan de toekomst.

Leefstijl

Er wordt tijdens het mentoruur in klas 1, 2 en 3 gewerkt met de methode ‘Leefstijl’. Dit lesprogramma is erop gericht om sociaal-emotionele vaardigheden te bevorderen en hiermee de samenwerking en de groepsvorming positief te beïnvloeden. Aspecten als sociale media, burgerschap, normen, waarden en moderne vaardigheden zijn in de methode verweven. Voor ouders kunnen er bij gelegenheid ouderavonden met een thema worden georganiseerd die passen bij het lesprogramma.

Met het Leefstijl-programma kan de mentor de leerling ondersteunen bij zijn identiteitsontwikkeling, waarvoor een veilige sfeer in de klas een basisvoorwaarde is. Het doel is een warm en veilig pedagogisch klimaat te scheppen, waarbinnen leerlingen zich gerespecteerd en geaccepteerd voelen.

De leerling krijgt spelenderwijs meer controle over zijn eigen doen en handelen, doordat hij leert reflecteren, positieve feedback krijgt, zijn gevoelens leert herkennen en benoemen, keuzes leert maken en grenzen leert aangeven. Mentoren worden geschoold in deze methode en er zullen drie ‘leefstijlcoaches’ worden aangesteld, één op locatie Vinkeveen en twee op locatie Mijdrecht.

E-mail leerlingbegeleiding

Leerproblematiek

Voor wat betreft leerproblematiek hebben wij een voorkeur om ondersteuning te geven in de klas. Leerlingen die uitvallen op het gebied van leren bieden wij ondersteuning en wij streven ernaar het onderwijs passend te maken zodat zij niet worden belemmerd in hun onderwijsproces. Binnen het VeenLanden College maken wij onderscheid tussen een tweetal groepen:

 • leerlingen met een diagnose op het gebied van leren (bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie);
 • leerlingen zonder een diagnose op het gebied van leren.

Voor beide groepen tracht het VeenLanden College een passend antwoord te hebben op hulp- en/of begeleidingsvragen. Het begeleidingsaanbod op school wordt gecoördineerd door de zorgcoördinatoren (leerlingbegeleiding). 

U kunt contact opnemen met de leerlingbegeleiding door te e-mailen naar leerlingbegeleiding@hetvlc.nl.

Bgeleiding en zorg
Dyslexie op het VeenLanden College

Ondersteuning taal en rekenen

Het VeenLanden College biedt extra ondersteuning op het gebied van taal en rekenen. Leerlingen die in de brugklas starten met een mogelijke achterstand op taal en rekenen, hebben wij in beeld door het contact met basisscholen. Daarnaast maken wij gebruik van Diatoetsen in de brugklas, klas 2 en 3. Diatoetsen zijn landelijk genormeerd. Dit betekent dat de resultaten worden afgezet tegen landelijke gemiddelden, zodat hieruit het niveau van de leerlingen gemeten kan worden; voor meer informatie: www.diatoetsen.nl.
Door gebruik te maken van Diatoetsen kunnen wij de taal- en rekenontwikkeling van onze leerlingen volgen, stimuleren en leerlingen de extra ondersteuning bieden om uitval en achterstand zoveel mogelijk tegen te gaan. In de brugklas wordt er zo nodig een taalondersteuning aangeboden. Daarnaast hebben wij ook Remedial Teaching en NT2 (voor leerlingen met Nederlands als 2e taal). In de 2e en 3e klas zijn er ondersteuningslessen voor rekenen

De rekentoets blijft gelden voor leerlingen die in de bovenbouw kiezen voor een pakket zonder wiskunde. Daarom wordt in havo 4 wederom een Diatoets afgenomen. Leerlingen die de overstap maken van mavo 4 naar havo 4, bieden wij extra ondersteuning bij wiskunde en Nederlands. Het is gebleken dat de overstap met name voor deze vakken lastig kan zijn.

Contact

De Taalcoördinator, mevrouw T. Scheers en de Rekencoördinator mevrouw M. Hage, zijn bereikbaar via onderstaande e-mailadressen.

Scheers, T. mw.
Hage, M. mw.
E-mail R.A.H. van de Sande

Getalenteerde leerlingen

Op het VeenLanden College zitten leerlingen met bijzondere talenten op het gebied van bijvoorbeeld sport of muziek. Het kan zijn dat getalenteerde leerlingen door intensieve training of oefening problemen tegenkomen met hun werk in de school. Om deze leerlingen specifiek te kunnen begeleiden, is daarom in de school een docent aangesteld, waarmee schoolproblemen besproken kunnen worden. De betreffende leerling kan een beroep doen op mevrouw R.A.H. van de Sande.

Leerlingen die in het vorige schooljaar van een regeling gebruik hebben gemaakt, moeten in overleg met mevrouw R.A.H. van de Sande een regeling voor het nieuwe schooljaar afspreken.

Cognitief getalenteerde leerlingen

Op het VeenLanden College is er aandacht voor leerlingen die meer- dan wel hoogbegaafd zijn of kenmerken hiervan bezitten. Er zijn talentbegeleiders werkzaam die een leerling kunnen begeleiden, zodat deze leerling zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen bij ons op school. Er is geen vaststaand programma, maar er wordt maatwerk geboden.
De betreffende leerling kan een beroep doen op de betrokken zorgcoördinator.

Huiswerkondersteuning en examentraining

Moll Academy biedt professionele huiswerkbegeleiding aan op het VeenLanden College in Mijdrecht en Vinkeveen. De huiswerkbegeleiding wordt elke middag van 14:30 tot 17:00 uur op school (locatie Mijdrecht en Vinkeveen) aangeboden. Er is een gereduceerd tarief voor leerlingen van het VeenLanden College en abonnementen die per maand opzegbaar zijn.
De leerlingen maken na schooltijd in kleine groepjes hun huiswerk en leerwerk op school en worden niet alleen inhoudelijk begeleid, maar ook getraind in leervaardigheden en competenties. Aan deze huiswerkondersteuning zijn kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op onze website.

Zorgteam

Om de leerlingbegeleiding en de verwijzing naar buitenschoolse zorg beter op elkaar af te stemmen en te coördineren, zijn er drie zorgcoördinatoren. Leerlingen die problemen hebben op cognitief dan wel op sociaal-emotioneel gebied kunnen door de mentor via de teamleider worden doorverwezen naar de zorgcoördinator. De zorgcoördinator heeft binnen de school de taak om al het begeleidingsaanbod dat in de school wordt aangeboden te coördineren en mee te denken over een extern zorgaanbod, waar het schoolgerelateerde problematiek betreft. De zorgcoördinator is dus het eerste aanspreekpunt voor leerlingen met leerproblemen (bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie) en leerlingen met een aangepaste onderwijsbehoefte door hun kwetsbaarheid voor bepaald gedrag (AD(H)D, ASS). Ook is de zorgcoördinator contactpersoon voor het samenwerkingsverband om een arrangement aan te vragen. Daarnaast adviseert zij teamleiders, mentoren en docenten over de leerlingbegeleiding.

Zorgteam  locatieContactpersoonE-mail

Mijdrecht havo | atheneum onderbouw

mevrouw M. van den Hurk

mvdh@hetvlc.nl

Vinkeveen alle klassen | Mijdrecht mavo

mevrouw D. Meeuwissen

mwsd@hetvlc.nl

Mijdrecht havo | atheneum bovenbouw

mevrouw J.M. Kok

kokr@hetvlc.nl

Mijdrecht | Vinkeveenmevrouw S.A. Nazirnzrs@hetvlc.nl
 Organogram Zorg 2024

Leerlingbegeleiders

Leerlingen kunnen bij problemen waarin zij vertrouwelijke hulp nodig hebben, met de leerlingbegeleider gaan praten.

LocatieContactpersoonE-mail

Mijdrecht

mevrouw W. Thomassen
de heer J.H. van den Berg

thmw@hetvlc.nl
bej@hetvlc.nl

Vinkeveen

mevrouw S. van Doorn

drns@hetvlc.nl

Pesten op school

Plagen is niet gemeen, plagen is voor alle partijen grappig. Om plagen kun je lachen. Plagen is ook meestal één tegen één en is makkelijk te stoppen. Bij pesten is de sfeer niet positief en er is altijd sprake van meer tegen één. Er is sprake van een machtsverschil, het slachtoffer is niet in staat zich tegen de sterkere partij (pestkop met meelopers) te verweren. Pesten is altijd gemeen bedoeld en het kan niet in je eentje worden gestopt. Pesten komt overal voor en het is van belang dit snel een halt toe te roepen. Van docenten, ouders/verzorgers en leerlingen wordt verwacht dat zij pesten bij de mentor melden. Wij streven ernaar een pestvrije school te zijn. Het pestprotocol is te vinden in de bijlagen bij deze schoolgids. Indien nodig kunt u contact opnemen met onze antipestcoördinatoren:

Hijdra, M. dhr.
Protocollen
Protocol Bij Pestincidenten

Gezondheidszorg

Aan onze school zijn een jeugdarts en een schoolverpleegkundige verbonden. De jeugdarts houdt regelmatig spreekuur en ziet leerlingen met opvallend ziekteverzuim. De jeugdverpleegkundige spreekt leerlingen in het kader van het GGD-onderzoek dat in het 2e en 4e leerjaar plaatsvindt. U krijgt hierover van tevoren bericht van de GGD.

ZorgAdviesTeam (ZAT)/Groot Overleg

De school organiseert het ZAT om deskundigen in de school te halen en mee te laten denken over het Ontwikkelings-Perspectief-Plan (OPP) van de leerling. Ook kan er een aanvraag voor groot overleg worden gedaan bij het samenwerkingsverband om extra ondersteuning aan te vragen of een doorverwijzing naar een andere voorziening. Daarnaast is het VeenLanden College betrokken bij diverse werkgroepen op het gebied van  onderwijs en jeugd, binnen gemeente De Ronde Venen.

Onderwijs-zorgmedewerker/ samenwerking met De Sterkte Samenleving en de gemeente

Om leerlingen snel te kunnen ondersteunen bij problemen op het sociaal-emotionele en relationele vlak (anders dan onderwijsproblemen) heeft het VLC in samenwerking met het kernteam en de gemeente een aanbod georganiseerd in de vorm van een onderwijs-zorgmedewerker. Deze is aangesloten bij het ZAT. Dit betekent dat de school, na het inlichten van de ouders, een hulpverlener kan benaderen om met de ouders en de leerling mee te denken in het oplossen van de problemen. Deze hulpverlener gaat met ouders en kinderen aan de slag. De hulpverlener is niet in dienst van de school maar van de gemeente en het kernteam. Hierdoor blijft school gewoon school voor de leerling en de ouders, maar is er wel een antwoord voor de problemen die een indirecte invloed hebben op het leerproces. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de zorgcoördinator.

Faalangstreductietrainingen

Het VeenLanden College geeft faalangstreductietrainingen in de onderbouw. Ook voor examenleerlingen worden faalangstreductietrainingen georganiseerd. Indien de faalangstreductietraining niet voldoende aansluit bij de behoefte van de leerling, kan er in overleg met de zorgcoördinator een andere oplossing worden gezocht.

Trajectum

Het Trajectum is opgezet voor beide locaties op het VeenLanden College. Het doel is om de leerling, bij achterstand of andere leerproblemen te helpen de draad weer op te pakken. Het gaat hier bijvoorbeeld om problemen die zijn ontstaan naar aanleiding van een langdurige ziekte, problematiek op het gebied van leren of gedrag of andere zaken die het leren belemmeren. De leerling komt in aanmerking voor dit traject nadat uit evaluatie blijkt dat de leerling onvoldoende vooruitgang heeft geboekt in de reguliere setting. De leerling wordt in voorkomende situaties gekoppeld aan een trajectbegeleider die de leerling en de docenten ondersteunt in het aanbieden van een passend antwoord op de onderwijsbehoefte van de leerling. Bij het gehele proces worden ouders betrokken en er wordt een individueel ontwikkelplan opgesteld om gerichte afspraken te kunnen vastleggen. Het doel van het ontwikkelplan zal gericht zijn op het versterken van de competenties en vaardigheden van de leerling en het versterken en/of herstellen van de onderwijskundige relatie. Informatie over het Trajectum kunt u vragen bij
mevrouw J.M. Kok, kokr@hetvlc.nl

Protocol informatieverstrekking 
gescheiden ouders

Op school staat de zorg voor het kind voorop. Daarbij is het van wezenlijk belang dat het uitwisselen van informatie zorgvuldig gebeurt. Wij trachten alle ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alles wat er op school gebeurt. Daarbij hanteren wij vanzelfsprekend de wetgeving als uitgangspunt. In het protocol worden de onderdelen uit de wetgeving die van toepassing zijn, weergegeven. Duidelijkheid en openheid zijn belangrijk voor alle betrokkenen.

Protocollen
Protocol Informatieverstrekking Gescheiden Ouders
Protocollen
Protocol Medisch Handelen

Protocol medisch handelen

Door de invoering van de Wet Passend Onderwijs krijgen scholen steeds vaker verzoeken om medicatie te verstrekken of medische handelingen te verrichten. Leerlingen die  langdurig ziek zijn of die een bepaalde beperking hebben, volgen steeds vaker onderwijs op een reguliere school. Wij hebben daarom een protocol medisch handelen opgesteld.

LoopbaanOriëntatie & Begeleiding (LOB)

Op het VeenLanden College zien we LOB als voorbereiding van de leerling op het nemen van de eigen verantwoordelijkheid in een flexibele loopbaan gedurende het leven. Om zelf sturing te kunnen geven aan de eigen loopbaan is het ontwikkelen van loopbaancompetenties een belangrijk doel van LOB in het onderwijs. Deze loopbaancompetenties zijn:

 • Kwaliteitenreflectie (wie ben ik, wat kan ik).
 • Motievenreflectie (wat wil ik en waarom wil ik dat).
 • Opleiding- en werkexploratie (welke mogelijkheden zijn er en waar vind ik deze).
 • Loopbaansturing (hoe bereik ik eigen ambities).
 • Netwerken (wie kan me daarbij helpen).

LOB op het VeenLanden College ondersteunt leerlingen om op de korte termijn een bewuste keuze te maken voor een profiel, vakkenpakket en vervolgopleiding. Daarnaast ondersteunt LOB de leerlingen op de lange termijn door deze loopbaancompetenties te ontwikkelen, zodat leerlingen die het VeenLanden College verlaten een basis aan kennis, vaardigheden en kwalificaties hebben die hen een goede kans geven op de arbeidsmarkt. Daarbij hoort ook de vaardigheid om met veranderingen en onzekerheid om te gaan.

VOOR CONTACT:

mavo Mijdrecht en Vinkeveen:
de heer J.A. Kroon.

VOOR CONTACT:

havo/atheneum Mijdrecht en Vinkeveen:
mevrouw R. A.H. van de Sande.

Kroon, J.A. dhr.
decaan mavo Mijdrecht en Vinkeveen
Sande, van de R.A.H. mw.
decaan 2e fase Mijdrecht en Vinkeveen

Uitbesteding aan volwassenenonderwijs

Elk jaar zet een enkele leerling de studie voort in het volwassenenonderwijs, het zgn. VAVO. In de meeste gevallen gaat het om leerlingen, die gezakt zijn voor hun eindexamen en op het VAVO twee, drie of maximaal vier vakken overdoen, zodat ze na een jaar toch hun diploma behalen. Als de leerlingen nog geen 18 jaar zijn, hebben ze volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) geen rechtstreekse toegang tot het VAVO: ze moeten dan door de school uitbesteed worden. Dat betekent dat de leerlingen ingeschreven blijven op het VeenLanden College, maar met een zgn. uitbestedingsovereenkomst naar het volwassenenonderwijs (bv Nova College, ID College) gaan.

Het VeenLanden College besteedt onder de volgende voorwaarden leerlingen uit aan het volwassenenonderwijs (VAVO):

 • Leerlingen die we kansrijk achten.
 • Leerlingen die minimaal 2 jaar voorafgaand aan het eindexamen op het VLC ingeschreven staan.
 • Afgesproken is, dat leerlingen die in aanmerking komen voor uitbesteding steeds maar voor 1 jaar uitbesteed worden.

In de volgende gevallen besteedt het VeenLanden College een leerling niet uit aan het volwassenenonderwijs:

 • Leerlingen die voor de tweede keer of in twee opeenvolgende leerjaren blijven zitten.
 • Leerlingen die zelf naar het VAVO willen gaan, maar gewoon deel kunnen nemen aan het reguliere onderwijs.
 • Leerlingen die op 1 oktober van het volgende schooljaar 18 jaar zijn.

Als leerlingen het in het reguliere onderwijs moeilijk vinden om de motivatie op te brengen om naar school te gaan of zich in te zetten voor hun studie, dan leert de ervaring dat het VAVO voor hen geen goed alternatief is. Immers, om succesvol te zijn in het VAVO, waar een groot beroep wordt gedaan op zelfstandigheid en het vermogen om te plannen, is zelfdiscipline en regelmatige inzet voor de studie onontbeerlijk.

VOOR CONTACT:

mavo Mijdrecht en Vinkeveen:
de heer J.A. Kroon.

VOOR CONTACT:

havo/atheneum Mijdrecht en Vinkeveen:
mevrouw R. A.H. van de Sande.

Kroon, J.A. dhr.
decaan mavo Mijdrecht en Vinkeveen
Sande, van de R.A.H. mw.
decaan 2e fase Mijdrecht en Vinkeveen